آمریکا نگاه نو - نسخه دوم

پایگاه اندیشه تحلیلی آمریکا نگاه نو

رویکرد پایگاه اندیشه تحلیلی آمریکا نگاه نو مبنی بر واقعات موجود ، جنایات و دخالت های حکومت کشور آمریکا ، به زبان فارسی است.

درواقع این سایت خواهر سایت US Closeup است که به دلیل سیاست گذار مدیران این سایت ، این دو سایت با نام های مجزا در حال فعالیت می باشند.

تاریخ:
آذر 1390
تولیدکننده:
Drupal 7.x
ماژول:
  • CKEditor
  • MediaElement
  • Meta tags
  • Omega
  • Views Slideshow
آدرس: